Privacybeleid

De Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek (vanaf hier: de Stichting) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van alle relaties met wie zij contact onderhoudt. Persoonlijke gegevens worden door de Stichting dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes de Stichting hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens, staan in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offlinesystemen van de Stichting waarin deze gegevens voorkomen.

De AVG

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacybeleid. De Stichting is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Definities

De definities, die worden genoemd in dit privacybeleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten

De Stichting gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De Stichting houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Grondslag en doelbinding
De Stichting zorgt ervoor dat alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een gerechtvaardigde grondslag verwerkt.
Data minimalisatie
De Stichting verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De Stichting streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen gegevens verwerkt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.
Integriteit en vertrouwelijkheid
De Stichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de Stichting voor passende beveiliging hiervan.
Delen met derden
De Stichting deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen
Subsidiariteit
Het principe van subsidiariteit houdt in dat de Stichting zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.
Proportionaliteit
De Stichting zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat wordt beoogd.
Rechten van betrokkenen
De Stichting honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacybeleid is vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 23 mei 2018