Reglement

Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek

Reglement

De prijs

 1. De Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, hierna genoemd de stichting, looft een prijs uit voor onderwijsjournalistiek, de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek, hierna genoemd de prijs.
 2. De stichting beoogt met het instellen van de prijs het publiek debat over onderwijs in Nederland te stimuleren.
 3. De prijs is een erkenning van en een eerbetoon aan het beste in de Nederlandse onderwijsjournalistiek.
 4. In aanmerking voor de prijs komt werk dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
  1. Het is oorspronkelijk en Nederlandstalig, gepubliceerd door een Nederlandstalig medium. De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant.
  2. Het is empirisch en/of analytisch van aard. Columns, opiniestukken en andere publicaties die in de eerste plaats een mening verkondigen, komen niet voor de prijs in aanmerking.
  3. Het gaat over onderwijs. Het niveau van het beschreven onderwijs – basis, voortgezet, hoger – is niet relevant.
  4. Het richt zich op een breed publiek.
 5. De prijs bestaat uit een geldbedrag.
 6. Indien een prijs wordt toegekend voor werk met meer dan één auteur moet het geldbedrag worden gedeeld.
 7. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt.

De jury

 1. Over de toekenning van de prijs wordt beslist door een onafhankelijke jury.
 2. De jury bestaat uit maximaal vier leden, inclusief de voorzitter.
 3. Leden van de jury worden benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van journalistiek en/of onderwijs.
 4. Juryleden worden benoemd door het bestuur van de stichting.
 5. Bestuursleden van de stichting kunnen geen deel uitmaken van de jury.
 6. De leden van de jury kiezen uit hun midden een voorzitter, met dien verstande dat de voorzitter altijd een journalist moet zijn.
 7. De zittingstermijn van juryleden is vijf jaar. Zij kunnen een maal worden herbenoemd voor vijf jaar.
 8. De jury beslist zoveel mogelijk op basis van consensus, maar stemt indien nodig. De jury beslist in dat geval bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
 9. Juryleden mogen niet meestemmen over werk dat is gepubliceerd door het medium waar ze werkzaam zijn.

De procedure

 1. Iedereen kan te allen tijde werken die voor de prijs in aanmerking komen onder de aandacht brengen van de jury. Auteurs en hun hoofdredacties kunnen dit uiteraard eveneens. De jury kan ook op eigen initiatief werk in de jurering betrekken.
 2. Het correspondentieadres voor de prijs is het adres van de stichting: Dekkersbos 17, 3956 TH Leersum. Het e-mailadres is prijs@onderwijsjournalistiek.nl.
 3. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet het werk zijn gepubliceerd het kalenderjaar voorafgaand aan het toekenningsjaar.
 4. De termijn voor voordrachten voor de prijs sluit op 31 juli van het toekenningjaar.
 5. Werk waaraan leden van de jury of bestuursleden van de stichting substantieel hebben bijgedragen, komt niet in aanmerking voor een prijs.
 6. De jury kan voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar bijdragen nomineren.
 7. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet(en) de auteursrechthebbende(n) de stichting toestemming verlenen tot herpublicatie op de website van de stichting.
 8. De jury motiveert haar keuze voor de winnaars in een juryrapport, dat wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
 9. Het reglement voor de prijs wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting. Het bestuur kan wijzigingen in het reglement aanbrengen.